وحید : خانم توزلو صدای آسمانی شما فوق العاده هست
وحید : خانم توزلو صدای آسمانی شما فوق العاده هست
رقیه : سلام خانم شبنم توزلو دوستون دارم
رقیه : سلام خانم شبنم توزلو دوستون دارم
رقیه : سلام خانم شبنم توزلو دوستون دارم
رقیه : سلام خانم شبنم توزلو دوستون دارم