دانلود شعر
دانلود شعر

شعر

شعر به زبان آذربایجانی متمایز از سایر شعر هاست و زیبایی خاص خود را دارد.

post area